नविन व रिसेल फ्लॅटस, रो-हाऊस विकणे

अ. नं . दिनांक लोकेशन टाईप रूम्स स्केफूट मजला नविन / रिसेल पजेशन रेट
०१ २२/०४/२०१९ तिरुपती बालाजी समोर, गंगापुर रोड, रो-हाऊस 3 BHKT १५४० तळ + पहिला NEW Ready 45.L
०२ २२/०४/२०१९ तिरुपती बालाजी समोर, गंगापुर रोड, रो-हाऊस 3 BHKT ( कॉर्नर ) १७८५ तळ + पहिला NEW Ready 50.L
०३ २२/०४/२०१९ तिरुपती बालाजी समोर, गंगापुर रोड, रो-हाऊस 2 BHK १३०० तळ + पहिला NEW ऑक्टोबर २०१९ 2800 Sqft
०४ २२/०४/२०१९ तिरुपती बालाजी समोर, गंगापुर रोड, रो-हाऊस 2 BHK ( कॉर्नर ) १५०० तळ + पहिला NEW ऑक्टोबर २०१९ 2800 Sqft
०५ २२/०४/२०१९ नवश्या गणपती, गंगापुर रोड, फ्लॅट 2 BHK १११०+ पहिला+दुसरा NEW ऑक्टोबर २०१९ 4000 Sqft
०६ २२/०४/२०१९ नवश्या गणपती, गंगापुर रोड, फ्लॅट 3 BHK ११८०+ तिसरा / चौथा NEW ऑक्टोबर २०१९ 4000 Sqft
०७ २४/११/२०१८ येवलेकर मळा, कॉलेजरोड फ्लॅट 3 BHK १३७५ चौथा Resale Ready 85.L
०८ १९/१२/२०१८ सिरीन मेडोज , आनंदवल्ली फ्लॅट 2 BHK १००० / १०२७ पहीला / चौथा NEW Ready 4100 Sqft
०९ ०८/०१/२०१९ पेट्रोल पंपाच्या मागे, गंगापुर रोड , फ्लॅट 3 BHK १६०० Resale Ready 81. L
१० १८/१०/२०१८ राजीवनगर, फ्लॅट 4 BHK १४०० चौथा Resale Ready 40. L
११ २६/०२/२०१९ शंकरनगर फ्लॅट 3 BHK + Furniture १४१० सहावा Resale Ready 70. L
१२ १६/०९/२०१८ इंदिरानगर फ्लॅट 2 BHK ९१३ तळ Resale Ready 31. L