प्लॉटस विकणे आहे

अ. नं . टाईप वार लोकेशन N.A. फायनल रोड रेट
०१ प्लॉट 315 आनंदवल्ली पा. ला. रोड Yes Yes 7.5 मिटर 30 K
०२ प्लॉट 774 सिरीन मेडोज , आनंदवल्ली Yes Yes 9.00 मिटर / 7.50 मिटर 2.50 Cr
०३ प्लॉट 323 सिरीन मेडोज , आनंदवल्ली Yes Yes 6.00 मिटर 26 K
०४ प्लॉट 201 + 201 ओढा एकलहरा, मातोश्री इंजि कॉलेज जवळ Yes Yes 9.00 मिटर 25. Lakh
०५ प्लॉट 251 मोतीवाला कॉलेज समोर Yes Yes 7.5 मिटर 26. Lakh
०६ प्लॉट 526 मोतीवाला कॉलेज मागे Yes Yes 7.5 मिटर / 6.00 मिटर
०७ प्लॉट 226 आनंदवल्ली, शंकरनगर जवळ Yes Yes 7.5 मिटर 32 K
०८ प्लॉट 411 आनंदवल्ली, शंकरनगर जवळ Yes Yes 12.00 मिटर / 7.5 मिटर 34 K
०९ प्लॉट 250+ मखमलाबाद गावा समोर Yes Yes 9.00 मिटर / 7.5 मिटर
१० प्लॉट 342 कॉलेजरोड, डिसुजा कॉलनी Yes Yes 9.00 मिटर 82 K
११ प्लॉट 360 गंगापुर पोलीस स्टेशन मागे, गंगापुर रोड Yes Yes 6.00 मिटर 1.80 Cr
१२ प्लॉट 3620 बालाजी मंदिर समोर, गंगापुर रोड Yes Yes 9.00 मिटर / 6.00 मिटर 15000 /
१३ प्लॉट 250, 300 गोवर्धन , गंगापुर रोड Yes Yes 13 K
१४ प्लॉट 572 गीतांजली सो. गंगापुर रोड Yes Yes 18.00 मिटर 3.80
१५ प्लॉट 550 चांदशी शिवार Yes Yes 9.00 मिटर 17 K
१६ प्लॉट 822 वडाळा Yes Yes 100 D. P. 35 K
१७ प्लॉट 876+766=1642 नाशिक Yes Yes 60 D. P. 13 K
१८ प्लॉट 600+672=1272 विस्डम हा. स्कूल मागे आनंदवल्ली Yes Yes 60 D.P. 13 K